۱۳۹۹/۰۷/۱۰

eBiz's Post

مودیان مالیاتی که برایشان برگه مالیاتی تشخیص سال ۱۳۹۳ ناشی از تراکنش های بانکی صادر شده ، می توانند حتی قبل از دریافت برگ تشخیص ، نسبت به دریافت گزارش رسیدگی منجر به تعیین درآمد و مالیات سال ۹۳ ، در راستای ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم اقدام نمایند .

گزارش دریافتی را با مستندات مربوط به تراکنش های واریزی و آنچه که در دفاعیه خود آورده اند تطبیق داده تا پس از دریافت برگ تشخیص ( در اواخر آذر ماه ۱۳۹۹ ) بتوانند با تنظیم لایحه جدید در راستای ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم اقدامات لازم را جهت توافق با رئیس امور مالیاتی انجام دهند.

تازه های مالیاتی | @taxpress
By: via eBiz

هیچ نظری موجود نیست: