۱۳۹۰/۰۶/۲۵

گاهی می شود گاهی نمی شود

                    گاهی گمان نمی کنی ولی می شود
گاهی نمی شود که نمی شود                   

                    گاهی هزار دور دعای اجابت
گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود                   

                    گاهی گدای گدایی و بخت با تو نیست
گاهی تمام شهر گدای تو می شود