۱۳۹۸/۱۰/۲۱

eBiz's Post

متاسفانه تلفات ما چه انسانی، چه مادی، چه روحی، از هر لحاظ که فکرش را بکنید در هر زمینه ای که میشناسید، حتی تک تک فرصت سوزی ها که سهل است تک تک بن بستهایی که ساخته میشود، چوب لای چرخها و ... همه و همه و همه ناشی از کوته نگری و ندانم کاری و خود بزرگ بینی است.
بقیه اصلا مهم نیستند. تا به کی؟
واقعا فکر میکنید همه اینها جبران پذیرند؟

همه اشتباهات یک طرف، انکارها بدتر از همه.
از کدام اعتماد میتوان حرف زد؟

#کسب_و_کار

AlirezaMojahedi.com
t.me/AlirezaMojahedi
ble.im/eBizz
@DrAlirezaMojahedi
By: via eBiz

هیچ نظری موجود نیست: