۱۳۹۸/۰۸/۰۹

eBiz's Post

حتی اگر نخواهیم قبول کنیم و خوشمان نیاید، در یک کشور جهان سومی زندگی میکنیم. دشواریهای کسب و کارهای ما بخصوص از نوع آنلاینش، عمدتا ناشی از رویکرد مسئولانش است
بی صاحب است و بدون حمایت ولی کلی مدعی برای آن وجود دارد که همه خودشان را مدیر مدبر و ناجی میدانند

#کسب_و_کار

AlirezaMojahedi.com
@AlirezaMojahedi
@DrAlirezaMojahedi
By: via eBiz

هیچ نظری موجود نیست: