آنكس كه نداند و نداند كه نداند

آنكس كه نداند و نداند كه نداند
در جهل مركب ابدالدهر بماند
آنكس كه نداند و بداند كه نداند
لنگان خرك خويش به منزل برساند
آنكس كه بداند و نداند كه بداند
بيدار کنیدش كه بس خفته نماند
آنكس كه بداند و بداند كه بداند
اسب شرف از گنبد گردون بجهاند


هيچ شرحي نتوانستم بنويسم. خود شعر بسيار عميق است

10 نظرات:

» نظر شما؟

From 04 Dec. 2004 - از 14 آذر 1383